پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3506)

2-5-1 ناهمواری302-5-2 رابطه مقیاس332 – 6 فرکتال342-6-1 تاریخچه و معرفی فرکتال342-6-2 انواع فرکتال362-6-2-1 فرکتال همسانگرد362-6-2-2 فرکتال ناهمسانگرد392- 7 معادله ضمنی رشد402- 8 اصول تشابه412-9 معادله کلی رشد432-9-1 معادله RD442-9-2 معادله ادوارد-ویلکینسون442-9-2-1 حل معادله ادوارد-ویلکینسون462-9-3 معادله ادامه مطلب…

By 92, ago