4-2-شبیه ساز CloudSim42
4-3-بستر آزمایشی42
4-3-1-بارکاری43
4-4-نتایج ترکیب پویای ماشینهای مجازی به منظورکاهش مصرف انرژی با در نظر گرفتن توافقات سطح سرویس43
4-5-کارهای آینده50
مراجع و منابع51

فهرست شکل ها
شکل1-1 میزان مصرف انرژی مراکز داده جهان از سال 2000 تا 2010 3
شکل 1-2 نگاه سیستم از بالا به پایین6
شکل 2-1 طبقه بندی سطح بالای مدیریت توان و انرژی الکتریکی9
شکل 3-1 نمودار جریان روش ارائه شده23
شکل 3-2 میزان وابستگی بهره وری پردازنده و حافظه اصلی ماشینهای مجازی25
شکل 3-3 یک مرکز داده ای سه لایه32
شکل 3-4 انرژی مصرفی درون یک مرکز داده34
شکل 3-5 هزینه ماهیانه یک مرکز داده34
شکل 3-6 شناسایی میزبانان، قفسهها و مراکز داده کوچک فروبار37
شکل 3-7 جایگذاری سلسله مراتبی VMها40
شکل 4-1 مصرف انرژی45
شکل 4-2 تخطی از توافقات سطح سرویس45
شکل 4-3 تعداد کوچ ماشینهای مجازی46
شکل 4-4 تعداد خاموش شدن میزبانان46
شکل 4-5 میزان تخطی از توافقات سطح سرویس بر اساس میزبانان فعال47
شکل 4-6 میزان مصرف انرژی سوئیچ ها48

فهرست جداول
جدول 3-1 تجهیزات اساسی درون مرکز داده 32
جدول 3-2 سهم مصرف انرژی تجهیزات بر اساس نحوه توزیع انرژی مصرفی 33
جدول 4-1 مشخصات سخت افزاری میزبانان42
جدول 4-2 مشخصات ماشین های مجازی استفاده شده برای شبیه سازی43
جدول 4-3 تعداد VM ها درون بارکاری43
جدول 4-4 نتایج نهایی شبیه سازی 44
جدول 4-5- نتایج نهایی شبیه سازی مدیریت سلسله مراتبی منابع 47
فصل اول پیشگفتار

مقدمه
رایانش ابری1با توانایی در ارائه خدمات رایانشی بر حسب تقاضا، تحول عظیمی در فنآوری اطلاعات و ارتباطات2 (ICT) به وجود آورده است. سازمانها می توانند از یک دید با سپردن منابع رایانشی مورد نیاز خود به ابر، از سرمایه گذاری بسیار در فراهم آوری زیرساخت های رایانشی به صورت خصوصی و به دنبال آن هزینه های نگهداری و به روز رسانی آن ها جلوگیری کنند؛ و از دید دیگر می توانند با ساخت یک ابر خصوصی3 (یا به عبارت دیگر، مرکز داده4خصوصی)، در مدیریت منابع و تأمین فرآیند های سازمان خود پیشرفت نمایند.
ازدیاد روز افزون استفاده از سرویس های رایانش ابری به دلیل مزایای آن، باعث ایجاد مراکز داده ای با مقیاس بزرگ در نقاط مختلف جهان شده است که هر کدام متشکل از هزاران سرور می باشند. با این وجود، مراکز داده مقادیر زیادی از انرژی الکتریکی را مصرف کرده که نتیجه آن، هزینه بالای عملیاتی و انتشار دی اکسیدکربن در محیط زیست می باشد. همانطور که در شکل 1-1 نمایش داده شده است میزان مصرف برق مراکز داده سراسر جهان از سال 2005 تا 2010 میلادی، به میزان 56% افزایش داشته است و در سال 2010 مقداری برابر با 1.1 تا 1.5 درصد از کل برق مصرفی جهان را به خود اختصاص داده است [1]. پیش از این نیز، میزان انتشار دی اکسید کربن توسط صنعت ICT ، هم اکنون حدود 2 درصد تخمین زده شده است که مقداری برابر با صنعت هوانوردی می باشد و سهم قابل توجهی در اثر گلخانه ای دارد[2].
شکل1-1 میزان مصرف انرژی مراکز داده جهان از سال 2000 تا 2010 [1]
امروزه رشد مصرف انرژی الکتریکی در مراکز داده نیاز به راه حل های پیشرفته ای در راستای مدیریت منابع به منظور مصرف کارآمد انرژی الکتریکی دارد.
برای حل مشکل مصرف بالای انرژی، باید در راه برق رسانی به منابع رایانشی و چگونگی بهره وری از منابع رایانشی برای سرویس دهی به کارهای تقاضا شده، از ناکارآمدی و اتلاف بیهوده انرژی الکتریکی جلوگیری شود. این امر می تواند با بهبود زیرساخت های فیزیکی مراکز داده و یا استفاده از راهکارهای مدیریت و تخصیص منابع انجام گردد.
یک منشأ اساسی در اتلاف انرژی الکتریکی، استفاده ناکارآمد از منابع رایانشی می باشد. داده های جمع آوری شده در 6 ماه از بیش از 5000 سرور، نشان می دهد که سرورها اگر چه در بسیاری از مواقع بیکار نیستند ولی به ندرت بهره وری از پردازنده آن ها به 100% می رسد [3]. بیشتر اوقات فقط از 10 تا 50 درصد از کل توان سرورها استفاده می شود و این عاملی بر پیدایش هزینه های اضافی به دلیل تأمین بیش از نیاز منابع می باشد[3]. بیش از این نیز مدیریت و نگهداری این منابع اضافی باعث افزایش هزینه برای مالک منابع می گردد. علاوه بر موارد گفته شده، بازه کوچک مصرفِ توان الکتریکی پویا در سرور ها، مسأله بهره وری پایین در سرورها را تشدید می کند: یک سرور در وضعیت کاملا بیکار، حدود 70 درصد از حداکثرِ توان الکتریکی خود را مصرف می کند[4] . بنابراین از دیدگاه مصرف انرژی الکتریکی، بهره وری پایین سرورها بسیار ناکارآمد می باشد.
تمرکز این رساله بر روی مسأله مدیریت منابع در راستای مصرف کارآمد انرژی الکتریکی می باشد که از یک سو با کاهش هزینه برق مصرفی، سود بیشتری را برای فراهم کنندگان ابر به ارمغان میآورد و از سوی دیگر مخاطرات ناشی شده از تولید برق برای محیط زیست را کاهش میدهد. این عمل با استفاده بهینه از منابع رایانشی به منظور سرویس دهی به مشتریان و در راستای کاهش انرژی الکتریکی به گونه ای انجام شده است که سرویس های ارائه شده کیفیتی مطلوب و منظقی داشته باشند.
ادغام پویای ماشین های مجازی در راستای مصرف کارآمد انرژی
یک راه ایده آل برای حل مصرف ناکارآمد انرژی الکتریکی، پیاده سازی یک سیستم رایاناشی با مصرف متناسبِ انرژی میباشد؛ به این معنی که مصرف انرژی الکتریکی متناسب با بار کاری اعمال شده بر سیستم باشد. چنین راهکاری به طور ناقص با استفاده از شیوه پر کاربرد مقیاس پذیریِ پویای ولتاژ و فرکانس (DVFS) 5پیاده سازی شده است.DVFS ، اجازه تنظیم پویای میزان ولتاژ و فرکانس پردازنده را بر اساس میزان تقاضای منابع در هر زمان، میدهد. به عنوان نتیجه این امر، پردازنده های موجود در رایانه های رو میزی و سرورها، در حالت های کم قدرت می توانند مصرفی کمتر از 30 درصد از حداکثر مصرف خود را داشته باشند؛ که این دلیلی بر دامنه 70 درصدیِ توان الکتریکی پویا در پردازنده میباشد[3] .
میزان انرژی مصرفی پردازنده میزبانان بسیار حائز اهمیتتر از سایر مولفههای میزبانان است. به عنوان مثال بازههای زمانی مورد استفاده شدن از سایر اجزای میزبانان بدین قرار است: کمتر از 50% برای حافظه با دسترسی تصادفی پویا (DRAM) 6،25% برای دیسک درایوها 715% سوئیچ های شبکه 8و مقادیر ناچیزی برای دیگر اجزاء است[4]. دلیل این مسئله این است که فقط پردازنده ها از حالت های کم مصرف پشتیبانی میکنند و بقیه اجزا یا به طور کامل و یا قسمتی از آن ها باید خاموش شود؛ ضمناً سربار زیادی بر روی عملکرد اجزاء سخت افزاری، در تغییر حالت از فعال به غیر فعال و بر عکس، وجود دارد. برای مثال یک دیسک درایو در حالت خواب عمیق9، تقریبا هیچ برقی مصرف نمیکند؛ اما تغییر حالت آن به حالت فعال، تأخیری معادل با 1000 برابر یک دسترسی معمولی ایجاد میکند. اتلاف انرژی در اجزای سرور (غیر از پردازنده) در زمان هایی که سرور کاری برای انجام دادن ندارد باعث می شود که بازه توان مصرفی پویای کل سرور کوچکتر شود که این مقدار حدوداً 30% میباشد. به عبارت دیگر حتی در زمانی که یک سرور کاملا بیکار است حدوداً 70% از اوج برق مصرفی خود را استفاده میکند.
یکی از روشهای بهبود میزان بهره وری از منابع و کاهش مصرف انرژی، که کارآمد بودن آن در این مسیر اثبات شده است؛ ادغام پویای ماشین های مجازی می باشد [5, 6, 7, 8, 9]. مجازی سازی به فراهم آورندگان ابر، این اجازه را میدهد که با اجرای چندین ماشین مجازی بر روی یک سرور، استفاده از منابع را بهینه کرده و میزان سود خود را افزایش دهند. کاهش مصرف انرژی الکتریکی با قرار دادن سرور های بیکار در حالت های کم مصرف انرژی، مثل خواب و به دنبال آن حذف توان مصرفی ایستا10 امکان پذیر است. همانطور در که در شکل 1-2 نشان داده شده است با بهرهگیری از مجازی سازی امکان اجرای چندین ماشین مجازی بر روی یک میزبان فراهم شده است و بدین شکل زمانهایی که میزبانی دارای بارکاری چندان قابل توجهی نیست این امکان وجود دارد که بارکاری آنرا به سایر میزبانان انتقال داده و میزبان مذکور را نیز به صورت پویا به حالت خواب انتقال داد.
مهاجرت زنده ماشینهای مجازی، قابلیت دیگری می باشد که مجازی سازی آن را ممکن میکند. با استفاده از مهاجرت زنده [10] ، ماشین های مجازی میتوانند در هر زمانی از اجرای خود از یک سرور فیزیکی به دیگری انتقال یابند؛ و این عمل می تواند در راستای استفاده بهینه از منابع و کاهش سرورهای فعال استفاده گردد.
شکل 1-2 نگاه سیستم از بالا به پایین
ادغام پویای ماشین های مجازی از دو فرآیند اصلی تشکیل شده است:
1- انتقال ماشین های مجازی از میزبانهای فروبار11 در راستای کاهش تعداد میزبانهای فعال
2- انتقال ماشین های مجازی از میزبان های فرابار 12در راستای جلوگیری از افت کارایی در ماشین های مجازی که ممکن است به نقض مسائل کیفیتی بینجامد.
میزبانهای بیکار به طور خودکار، در حالت های کم مصرفِ انرژی قرار می گیرند و در صورت نیاز به منابع، دوباره فعال می شوند.
سرویس های نوین تحت وب اغلب، بارکاری بسیار متغیری را تجربه می کنند که نیاز به ایجاد الگوهای پویا در استفاده از منابع می گردد و این موضوع باعث می شود مسأله ادغام ماشین های مجازی به مسأله ای پیچیده تبدیل شود. بنابراین، دقت ناکافی در ادغام ماشین های مجازی، ممکن است به دلیل افزایش نیاز ماشین های مجازی به منابع فیزیکی در یک مقطع زمانی، موجب افتِ غیر منتظره عملکرد آن ها گردد. اگر منابع مورد نیاز یک ماشین مجازی و به تبع آن برنامه در حال اجرا بر روی آن، به ماشین مجازی تخصیص داده نشود، ممکن است برنامه با افزایش زمان پاسخگویی و یا حتی شکست در اجرا مواجه شود. اطمینان از کیفیت خدمات که از طریق توافقنامه های سطح سرویس بین فراهم آورنده و مشتری تعیین می گردد یک مسئله اساسی در محیط های رایانش ابری میباشد. بنابراین فراهم کنندگان ابر با یک چالش میان کاهش انرژی و افت کارایی رو به رو هستند. بنابراین کاهش انرژی باید به گونه ای باشد که در آن کیفیت خدمات نیز در نظر گرفته شود.
اهداف رساله
در انجام این رساله به منظور مدیریت و حل چالش های مطرح شده در بخش قبل، در مرحله اول به بررسی و طبقه بندی تحقیقات انجام شده در زمینه مصرف کارآمد انرژی الکتریکی پرداخته شده که از این طریق درک مناسب و روشنی از روش های موجود در این زمینه و راه های رسیدن به این هدف حاصل شود. در ادامه، هدف ارائه راهکاری برای کاهش مصرف انرژی بیهوده در مراکز داده است که این عمل با استفاده از شیوه ادغام پویای ماشین های مجازی صورت گرفته است. در حل این مسئله سعی شده است که راهکار های ارائه شده بتوانند علاوه بر کاهش مصرف انرژی یک مرکز داده کیفیت خدمات را نیز در سطح بالایی نگه دارند.
همچنین با توجه به مقیاس بزرگ مراکز داده، سعی شده است راهکارهای ارائه شده در حد امکان قابلیت پیاده سازی در محیط های توزیع شده را داشته باشند. همچنین هدف دیگری که در روش های پیشنهادی و بر خلاف راهکارهای موجود در این زمینه، به آن توجه ویژه ای شده است تعداد مهاجرت های ماشین های مجازی و پرهیز از مهاجرت های بیهوده است که در یک دوره زمانی توسط سیستم صورت میگیرد. در پایان هم برای ارزیابی نتایج و مقایسه عادلانه آن با روش های مشابه محکی برای سنجش میزان کیفیت استفاده شده است که مستقل از بارکاری اعمال شده باشد و بتواند تمامی مسائل مرتبط با کیفیت را به سادگی در نظر بگیرد.
ساختار پایاننامه
در فصل دوم تعاریف پایه و مبانی نظری آورده شده است. فصل سوم به طبقه بندی و بررسی شیوه های موجود در مدیریت توان و انرژی الکتریکی و بررسی روش های نوین ارائه شده در این زمینه پرداخته است. در فصل چهارم روش های پیشنهادی برای مدیریت منابع در راستای مصرف کار آمد انرژی ارائه شده است و در فصل پنجم عملکردِ روش های پیشنهادی ارزیابی شده و با روش های موجود در این زمینه مقایسه می شوند. فصل ششم هم به نتیجه گیری و پیشنهادهای ارائه شده برای تحقیقات آینده اختصاص یافته است.
فصل دوم مبانی نظری تحقیق و کارهای پیشین

مقدمه
در این فصل ابتدا شیوه های موجود و راهکارهای ارائه شده در زمینه مدیریتِ کارآمد توان و انرژی الکتریکی در مراکز داده مورد بررسی قرار میگیرند و در ادامه بشرح تحقیقات پیشین میپردازیم.

راهکارهای ارائه شده در مدیریتِ کارآمد توان و انرژی
مطالعات و تحقیقات وسیعی در زمینه مدیریت منابع، در سیستم های رایانشی در راستای مصرف کارآمد توان و انرژی الکتریکی انجام شده است. همان طور که در شکل 2-1 نمایش داده شده است از دید سطح بالا می توان تمامی راهکارهای ارائه شده در این زمینه را به دو دسته ایستا و پویا تقسیم نمود [11].
شکل 2-1 طبقه بندی سطح بالای مدیریت توان و انرژی الکتریکی[11]
در شکل 2-1، از دیدگاه سخت افزار مدیریت ایستای توان الکتریکی به تمامی روش های صورت گرفته برای بهینه سازی در سطوح مدار، منطقی، معماری و سیستم گفته میشود[13]،[12]. روشهای سطح معماری 13 شامل تجزیه و تحلیل سیستم و استفاده از شیوه های بهینه سازی توان الکتریکی در طراحی آن میباشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدا از بهینه سازی های صورت گرفته در طراحی سیستم در سطوح سخت افزاری، در نظر داشتن دقیق پیاده سازی برنامه هایی که قرار است بر روی سیستم اجرا شوند از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. حتی با وجود بهترین طراحی سخت افزاری، یک پیاده سازی نامرغوب از برنامه هایی که بر روی سیستم اجرا میشوند می تواند به طور چشم گیری در از دست دادن کارایی و انرژی الکتریکی موثر باشد. البته، تجزیه و تحلیل میزان مصرف انرژی الکتریکی صورت گرفته به خاطر یک نرم افزار، کاری غیر عملی و یا غیرممکن می باشد؛ چون علاوه بر فرآیند تولید کد و کامپایل آن به زبان ماشین، ترتیب اجرای دستورات نیز می تواند در میزان مصرف انرژی الکتریکی مؤثر باشد[14]،[ 15]،[ 16]. بنابراین باید از شیوه های تخمین غیر مستقیم استفاده کرد.
برای مثال در [16]،[17] نشان داده شده که کد سریعتر، اغلب، مصرف انرژی کمتری را خواهد داشت. اگر چه در حال حاضر روش های کلی برای تشخیص یک کد بهینه وجود ندارد و موضوع تجزیه و تحلیل الگوریتمها، خود به تنهایی زمینه مهمی در تحقیقات به شمار میرود که خارج از بحث این رساله می باشد.
تمرکز این فصل بر روی شیوه های مدیریت توان پویا (DPM) 14می باشد که شامل روش ها و استراتژی های زمان اجرا برای تصمیم گیری در چگونگی رفتار سیستم است. این عمل با توجه به میزان منابع مورد نیاز و یا هر مشخصه پویای دیگری از حالت سیستم در یک مقطع زمانی معین، انجام میشود. یکی از فرض هایی که شیوه DPM را ممکن می کند این است که سیستم ها، بار کاری متغییری را در طول عملکرد خود تجربه میکنند. چنین فرضی اجازه تنظیم حالت قدرت عملیاتی سیستم با توجه به عملکرد مورد نیاز از سیستم را میدهد. فرض دیگری که اغلب از آن استفاده میشود، توانایی در استنتاج و پیشبینی حالت آینده سیستم و تصمیم گیری مناسب با توجه به آن می باشد.
همانطور که در شکل 2-1 نمایش داده شده است می توان راهکار DPM را به صورت نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم بندی کرد. مدیریت پویای توان در سطح سخت افزار را می توان به دو دسته طبقه بندی نمود:
(1) تغییر مقیاس عملکرد15 DPS مانند DVFS
(2) غیر فعالسازی پویای مؤلفه16(DCD) به صورت کامل یا ناقص در زمان هایی که اجزای سیستم، فعالیتی ندارند.
شیوه های DPM در سطح نرم افزار با استفاده از دسترسی به قابلیت های سخت افزاری در مدیریت توان مصرفی سیستم، سیاست های خود را اعمال میکنند.
در ادامه این بخش راهکارهای مختلف در اعمال مدیریت پویای توان ، در سطوح مختلف بررسی میشوند.
در این سطح شیوه های مدیریت پویای توان را به دو دوسته کلی میتوان تقسیم نمود: (1) غیرفعال سازی پویای مؤلفه های سیستم (DCD) و (2) تغییر پویای مقیاس عملکرد (DPS). شیوههای DCD بر اساس ایده غیرفعال کردن کامل و یا بعضی از قسمت های یک مؤلفه الکترونیکی میباشد که در زمان های بدون فعالیت آن مؤلفه اعمال میگردد. در مقابلِ غیر فعال سازی مؤلفه به طور کامل، شیوههای DPS بر اساس کارایی مورد نیاز از مؤلفه، عملکرد آن را به طور پویا تنظیم میکنند.
مؤلفههای رایانهای که از DPS پشتیبانی نمیکنند، فقط میتوان آنها را غیر فعال نمود. بنابراین با توجه به تغییر بارکاری و زمانی که یک مؤلفه بیکار میباشد، آن را غیرفعال کنند. اگر سر بار ناشی از انتقال یک مؤلفه بین حالت های فعال و غیر فعال، مقداری ناچیز باشد، حالت ایدهآل است. اگر چه در واقعیت تغییر از یک حالت به حالت دیگر نه تنها باعث تأخیر میگردد بلکه کارایی سیستم را نیز کاهش می دهد و باعث مصرف انرژی بیشتر به دلیل راه اندازی مجدد مؤلفه میگردد.
در صورتی که میزان این سربار ناچیز نباشد، این مسأله به یک مسأله بهینه سازی بر خط17 تبدیل میگردد. این کار فقط زمانی ارزش دارد که زمان بیکاری مؤلفه از مجموع زمان غیرفعال سازی و دوباره فعال سازی آن بیشتر باشد و همچنین میزان کاهش در مصرف انرژی، از میزان انرژی مورد نیاز برای راه اندازی مجدد مؤلفه بیشتر باشد. در سیستم های واقعی اغلب از بارکاری آینده دانشی وجود ندارد و یا اینکه دانش محدودی وجود دارد. بنابراین پیشبینی برای اعمال کارآمد غیر فعال سازی بر اساس تجزیه و تحلیل داده های موجود از گذشته سیستم و یا مدل های دیگر انجام می گردد. تحقیقات وسیعی در راستای حل این مسأله انجام گرفته است[18]،[19]. اغلب تکنیکهای موجود در این زمینه بر اساس ارتباط موجود میان رفتار گذشته سیستم و آینده نزدیک آن میباشد. کارآمد بودن چنین راه کارهایی به ارتباط واقعی که میان گذشته و آینده سیستم وجود دارد بر میگردد.
روش دیگر فرموله کردن مسأله به عنوان یک مسأله بهینه سازی احتمالی است. که احتیاج به ساخت یک مدل احتمالی مناسب از سیستم دارد. به طور کلی راهکارهای ارائه شده در این زمینه، اغلب برای نمونه خاصی از بارکاری تنظیم می شوند که مناسب برای سیستم هایی که بی اطلاع از بارکاری می باشند، مناسب نیستند. همچنین اگر بتوان با ادغام ماشین های مجازی به نوعی که آن ها همزمان از تمامی منابع سیستم استفاده کنند؛ نیازی به اعمال چنین روشهایی نمی باشد.
علاوه بر غیر فعال کردن یک مؤلفه به طور کامل، بعضی از مؤلفه ها مانند پردازنده اجازه افزایش و یا کاهش تدریجی فرکانس ساعت به همراه تنظیم ولتاژ تغذیه را میدهند. این راهکار وقتی که از منبع به طور کامل استفاده نمیگردد، بسیار مفید میباشد که نمونه بسیار کاربردی آن شیوه DVFS میباشد.
با وجود اینکه فرکانس پردازنده میتواند به طور مستقل تنظیم گردد، استفاده از مقیاس پذیری فرکانس به تنهایی نمیتواند راه مفیدی برای کاهش مصرف انرژی باشد. بیشتر کاهش صورت گرفته در انرژی مصرفی به دلیل کاهش مقیاس ولتاژ میباشد. به دلیل وجود مؤلفه V2 در محاسبه توان پویا و این واقعیت که پردازندههای نوین برای کار در ولتاژهای پایین بسیار، بهینه ساخته شدهاند.
با وجود اینکه اعمال تکنیک DVFS ممکن است ساده به نظر برسد. در سیستم های واقعی پیچیدهگیهای فراوانی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. اول اینکه به دلیل معماری پیچیده پردازنده )خط لوله، حافظه نهان چند سطحی و… (، پیشبینی میزان مورد نیاز فرکانس پردازنده که بتواند نیاز برنامههای مورد نظر را برآورده کند کار سادهای نمیباشد. مسئله دیگر این است که میزان مصرف انرژی پردازنده ممکن است رابطهای از نوع درجه 2 با ولتاژ تغذیه نداشته باشد [3].
بیش از این نیز زمان اجرای یک برنامه ممکن است همیشه رابطه عکس با کاهش فرکانس پردازنده نداشته باشد [20]. برای مثال میتوان برنامههایی که دستورات ورودی/خروجی زیادی دارند را نام برد.
علاوه بر این، کاهش فرکانس پردازنده می تواند در ترتیب اجرای دستورات مؤثر باشد [21]. به طور خلاصه میتوان گفت DVFS میتواند کاهش قابل توجهی در مصرف انرژی الکتریکی داشته باشد. البته به دلیل اینکه نتیجه اعمال این تکنیک در سیستم های نرم افزاری و سخت افرازی مختلف ممکن است متفاوت باشند؛ سیستم مذکور نیاز باید با دقت عمل فراوان اعمال گردد.
زمان بندی ماشین های مجازی با آگاهی از توان الکتریکی و گرما
در این سیستم زمانبندی، تمرکز بر روی به حداقل رساندن انرژی مصرفی توسط سرورها میباشد [22]، [23]. بنابراین تعداد سرورهای فعال بر اساس نیازی که به منابع در یک زمان وجود دارد تا حد ممکن کاهش پیدا میکنند و در نتیجه با قرار دادن سرور های بیکار در حالت های کم مصرف انرژی مثل خواب و یا خاموش نمودن، انرژی مصرفی را کاهش داد.
دسته دیگری از زمانبندی با تمرکز بر روی دمای کلی مرکز داده و گرمای تولید شده توسط سرورها میباشد. بدین منظور کارها به گونه ای زمان بندی میشوند که دمای مرکز داده به حداقل کاهش پیدا کنند. روشهای ارائه شده در این زمینه[24]،[25]،[26] لزوماً باعث کم شدن انرژی مصرفی توسط سرورها نمیگردند؛ بلکه انرژی مصرفی سیستمهای خنک کننده را مد نظر قرار میدهند.
روشهای اکتشافیِ آگاه از انرژی در تخصیص منابع
Srikantaiah و همکارانش [30] در سال 2008 به بررسی مسأله اجرای در کنار هم برنامههای تحت وب بر روی یک ماشین فیزیکی در مراکز داده با هدف کم کردن انرژی مصرفی پرداختهاند. در ابتدا نویسندگان، تأثیر ادغام بارکاری را بر روی انرژی مصرفی از دید میزان بهرهوری پردازنده و دیسک بررسی نمودند. نتایج نشان داد که میزان بهره وری و مصرف انرژی رابطه ای غیر خطی با یکدیگر دارند. آنها به یک منحنی U شکل (نقطه بهینه) در ارتباط بین بهره وری از منابع و مصرف انرژی رسیده اند به گونه ای که اگر از یک سو بهره وری پایین باشد به دلیل وجود توان استاتیک مصرف انرژی کارآمد نخواهد بود و از سوی دیگر اگر بهره وری زیاد شود باعث افزایش نرخ Cache miss ، تعویض متن و تداخل در زمانبندی میشود که در اینصورت نیز انرژی مصرفی به دلیل افت کارایی و به دنبال آن زیادتر شدن زمان اجرا، بیشتر خواهد شد.
نویسندگان مطرح کرده اند که هدف از مدیریت پویای انرژی آگاهانه بارکاری، نگه داشتن سرورها در مقدار بهینه از لحاظ مصرف انرژی است. آنها مسأله را به یک مسأله بسته بندی چند بعدی تبدیل کردهاند که در آن بستهها همان ماشینهای فیزیکی میباشند و ابعاد آنها منابع موجود )پردازنده، حافظه، شبکه و دیسک( هستند که کم کردن تعداد بسته ها باعث کمتر شدن انرژی مصرفی به دلیل خاموش کردن ماشین های بیکار میگردد. برای حل این گونه مساله از یک روش اکتشافی استفاده کردهاند.
روش پشنهادی در این مقاله برای محیط های ناهمگون مفید میباشد ولی چندین کاستی دارد:
1- اول اینکه فرض شده است میزان نیاز هر کار به منابع از قبل مشخص میباشد و ثابت میماند.
2- انتقال یک برنامه بین سرورها، در افت عملکرد و افزایش مصرف انرژی تأثیر دارد که مدل نشده است.
3- برای تعیین مقدار بهینه در بهره وری منابع به ازای هر نوع از سرور باید یک مطالعه تجربی انجام شود.
Kusic و همکارانش در سال 2009[29] ، به بررسی مدیریت منابع با هدف کارآمد بودن توان و کارایی پرداختند. هدف آنها کاهش هرچه بیشتر انرژی مصرفی و عدم تخطی از توافقنامه سطح سرویس بوده است که در این صورت افزایش سود برای عرضه کننده را به همراه خواهد داشت.
آنها مسأله تأمین پویای ماشین های مجازی برای سرویس های تحت وب، بر اساس تعداد درخواستهای ورودی را بررسی کردهاند. مسئله به عنوان یک مسئله بهینه سازی ترتیبی در نظر گرفته شده و با استفاده از کنترلِ پیشبینیِ محدودشده (LCC) حل شده است. چهار تغییر اساسی در بهینه سازی در نظر گرفته شده است:
1- تعداد سرورهایی که روشن و خاموش می شوند.
2-تعداد ماشین های مجازی که باید به هر سرویس اختصاص پیدا کند.
3- میزان پردازنده (اختصاص یافته به هر ماشین مجازی
4- میزان بارکاری اختصاص یافته به هر سرور است.
به منظور کاهش انرژی مصرفی، در این مقاله از ترکیب پویای ماشینهای مجازی با استفاده از مهاجرت برون خطی و خاموش و روشن کردن پویای میزبانها استفاده شده است. به منظور تخمین تعداد درخواستهای ورودی آینده از فیلتر کالمن استفاده شده است. همچنین برای حل مسئله بهینه سازی از یک مدل ریاضی بهره برده شده است.
نرخ پردازشی به ازای هر ماشین مجازی با پردازندههای متفاوت باید از قبل برای هر درخواست مشخص باشد. همچنین به دلیل پیچیدگی مدل ارائه شده، زمان اجرا برای 15 میزبان حدود 30 دقیقه میباشد. که برای مراکز داده با حجم بالای میزبان ها به هیچ وجه مناسب نمیباشد.
Younge و همکارانش در سال 2010 [50] مجموعه ای از خط مشیها لازم در ساخت و مدیریت مراکز داده را در قالب یک چارچوب سبز ارائه کردند. چارچوب ارائه شده در سطح اول مسئله را به دو بخش تقسیم مینمود:
1- طراحی مرکز داده که مواردی از قبیل نوع قرار گیری سرورها، سیستم های خنک کننده و چگونگی گردش هوا و … در آن مطرح میباشد.
2- مدیریت ماشین های مجازی
در این مقاله در راستای مدیریت و ادغام ماشینهای مجازی الگوریتمی برای زمانبندی آگاه از انرژی ماشینهای مجازی ارائه کردند. به گفته آنها محرک این روش از آنجا سرچشمه گرفته است که در یک سیستم چند هستهای با بهروری از هستههای بیشتر توان مصرفی با نسبت کمتری افزایش پیدا میکند برای مثال اگر بهره وری را از 0% به 10% تغییر دهیم با افزایش 20 وات توان مصرفی روبه رو میشویم در حالی که اگر بهرهوری را از 70% به 80% افزایش دهیم، توان مصرفی فقط 5/3 وات افزایش پیدا می کند؛ به همین دلیل زمانبندی با سیاست نوبت گردشی میتواند در حین توزیع بار عادلانه بین همه سرورها به ناکارآمدترین وضع ممکن توان مصرفی را افزایش دهد. در همین راستا آن ها الگوریتمی را ارائه کردند که اول بهره وری از یک سرور را به حداکثر برساند سپس در صورت نیاز از سرورهای دیگر استفاده شود.
آن ها در الگوریتم پیشنهادی نیاز هر ماشین مجازی را فقط به یک هسته پردازنده محدود کردهاند و مشخصا چنین الگوریتمی که به صورتی مهاجم به ادغام ماشین های مجازی میپردازد نمیتواند کیفیت مطلوبی را به دلیل ماهیت پویا و نیاز متغییر ماشین های مجازی به پردازنده، ارائه دهد.
Bloglazov و Buyya در سال 2010 [41]،[40]، مسأله ترکیب ماشین های مجازی ها را به دو زیر مسأله تقسیم کردند:
1- انتخاب یک یا بیشتر ماشین های مجازی برای مهاجرت
2- جایگذاری ماشین های مجازی انتخاب شده
برای انتخاب ماشین های مجازی سه الگوریتم با آستانه دوتایی، ارائه کردند. منظور از آستانه دوتایی18، دو آستانه با نامهای بالا و پایین است؛ حال اگر میزان بهرهوری از پردازنده یک سرور از مقدار آستانه پایین کمتر شد؛ تمامی ماشین های مجازی اختصاص یافته به آن باید به سرورهای دیگر منتقل شده و آن سرور بخواب رود؛ این عمل در هر سه الگوریتم انجام میشود. در مقابل، اگر میزان بهره وری از پردازنده سرور بیش از آستانه بالا بشود، باید یک یا چند ماشین های مجازی از آن میزبان انتخاب و به میزبانان دیگر منتقل شوند که بار بهرهوری پردازنده آن کمتر از حد آستانه بالای میزبان شود. سیاست انتخابی در این مرحله، عبارتند از:
الف: حداقل مهاجرت19 (MM) ، که هدف آن انتخاب کمترین تعداد ماشین های مجازی برای مهاجرت بود.
ب: بیشترین احتمال رشد20 (HPG) ، میزبانی را انتخاب میکند که سرعت رشد بهرهوری پردازنده آن بیشترین باشد.
ج: سیاست انتخاب تصادفی21 (RS)، که به صورت تصادفی تعدادی از ماشینهای مجازی را انتخاب می کند.
برای جایگذاری ماشین های مجازی انتخاب شده، الگوریتم MBFD 22 را ارائه کردهاند که جایگذاری هر ماشین مجازی، میزبانی را از میان میزبانان واجد شرایط انتخاب میکند که اختصاص ماشین مجازی به آن میزبان، کمترین افزایش را در مصرف انرژی داشته باشد.
نتایج شبیه سازی نشان میدهد که هر سه سیاست توانستند مقدار مشابهی از مصرف انرژی را کاهش دهند ولی سیاست MM و RS نسبت به HPG میزان نقض کمتری در توافقنامه سطح سرویس را داشتند؛ و تعداد مهاجرتهای انجام شده MM از دو الگوریتم دیگر کمتر بوده است. یکی از مشکلات روشهای ارائه شده در این مقاله میزان کیفیت ارائه شده است که در بسیاری از مراکز داده قابل قبول نمیباشد. همچنین استفاده از الگوریتم MBFD با کمینه کردن مصرف توان الکتریکی در یک لحظه نمی تواند دلیلی بر کاهش انرژی الکتریکی باشد.
همچنین در ساختار پویای مراکز داده استفاده از مقادیر آستانه از پیش تعیین شده و ایستا راه مناسبی نمی باشد.
Bloglazov و Buyya در سال 2010 [27] کارقبلی خود را بهبود و روش آستانه پویا را ارائه کردندکه بتواند مقدار آستانه را بر اساس رفتار سیستم، تنظیم نماید.
مقدار آستانه پویا را بر اساس دادههایی که از میزان بهرهوری هر ماشین مجازی از پردازنده جمع آوری می شد، به طور خودکار تنظیم کند و نام این سیاست را آستانه وفق پذیر(DT) نامیدند.
آنها با ارائه این روش از یک طرف به میزان زیادی تخطی از توافقنامه سطح سرویس را نسبت به روش های با آستانه ایستا کاهش دهند ولی از طرف دیگر میزان انرژی مصرفی توسط روش DT نسبت به روش های دیگر افزایش قابل توجهی داشت.
در سال 2012 چندین سیاست اکتشافی در جهت ادغام پویای ماشینهای مجازی توسط Bloglazov و Buyya ارائه شدند [28]. در این مقاله مسأله ادغام پویای ماشینهای مجازی به چهار بخش تقسیم شده است: الف) تشخیص میزبانهای فرابار23، ب) انتخاب ماشینهای مجازی24 از میزبانهای فرابار برای مهاجرت؛ ج) نحوه جایگذاری ماشینهای مجازی25؛ د) تشخیص میزبانهای فروبار26.
در این مقاله برای یافتن میزبانهای فرابار چهار روش ارائه شده است که تمامی آن ها بر اساس استفاده از یک آستانه ی بالای وفق پذیر عمل میکنند. اگر مقدار بهره وری پردازندهی یک میزبان از مقدار آستانه بیشتر شد آن میزبان، فرابار میباشد. تفاوت سیاستهای پیشنهادی در این بخش در نوع تنظیم مقدار آستانه میباشد:
1- سیاست میانه انحراف مطلق27
2- سیاست رگرسیون محلی28
3- سیاست رگرسیون محلی قوی29
4- سیاست بازه میان چارکی30.
همگی سیاست ها بر اساس داده های جمع آوری شده از میزان بهرهوری پردازنده در طول حیات ماشینهای مجازی، استفاده کرده و با تحلیل آماری از این داده ها مقدار آستانه را تنظیم می کنند.
در راستای کاهش بار از روی میزبان های فرابار، سه سیاست برای انتخاب ماشین های مجازی ارائه شده است. (1) سیاست کمترین زمان مهاجرت31 که ماشینی را انتخاب می کند که بر اساس میزان حافظه و پهنای باند شبکه کمترین زمان را در مهاجرت داشته باشد؛ (2) سیاست انتخاب تصادفی32؛ (3) سیاست بیشترین همبستگی33 که در آن با محاسبه همبستگی برای تمامی ماشین های مجازی موجود بر روی میزبان آن ماشینی انتخاب میگردد؛ که بیشترین همبستگی در بهره وری از پردازنده را در کنار دیگر ماشینها داشته باشد. برای جایگذاری ماشینهای مجازی نیز از الگوریتم PABFD34 استفاده شده است.
برای تشخیص میزبان فروبار نیز به این ترتیب عمل میشود که میزبانی که کمترین میزان بهرهوری از پردازنده را دارد انتخاب شده و پس از انتقال تمامی ماشینهای مجازی موجود بر روی آن به میزبانهای دیگر بخواب میرود و این روند تا جایی که امکان پذیر باشد تکرار میشود.
نتایج شبیهسازی حاصل از ترکیب الگوریتمهای مختلف نشان داد که الگوریتم LR برای تشخیص میزبان فرابار و MMT برای انتخاب ماشین مجازی بهترین نتیجه را داشتهاند.

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید