پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (3518)

4‌.1‌.2‌مدل منبع تغذیه – اینورتر86 4‌.1‌.3‌مدل سیستم کنترل86 4‌.2‌اعمال ورودی‌ها و بررسی نتایج915.1 نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………….104 مراجع 105فهرست اشکالصفحهشکل ‏1‌-‌‌1- بردار فضایی جریان استاتور.5شکل ‏1‌-‌‌2- تبدیل پارک.7شکل ‏1‌-‌‌3- دیاگرام فازوری جهت‌یابی میدان موتور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه b (3509)

1-6-3- کاربرد نانولولههای کربنی در شیمی تجزیه201-7- مایعات یونی201-7-1- ساختار مایعات یونی211-7-2- خواص فیزیکی و شیمیایی مایعات یونی221-7-3- سطوح اصلاح شده با مایعات یونی231-7-4- کاربرد مایعات یونی در الکتروشیمی281-8- الکترودهای اصلاح شده با هیبرید نانولولههای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (3510)

1-6-3- کاربرد نانولولههای کربنی در شیمی تجزیه201-7- مایعات یونی201-7-1- ساختار مایعات یونی211-7-2- خواص فیزیکی و شیمیایی مایعات یونی221-7-3- سطوح اصلاح شده با مایعات یونی231-7-4- کاربرد مایعات یونی در الکتروشیمی281-8- الکترودهای اصلاح شده با هیبرید نانولولههای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3511)

1-8 Vibrio Cholerae171-8-1 شناسایی و طبقه بندی181-8-2 فیزیولوژی191-8-3 عوامل موثر در بیماری زایی191-8-4 تأیید بیوشیمیایی191-8-4-1واکنش بر روی محیط TS یا KIA201-8-4-2 تستهای دکربوکسیلاز- دهیدرولاز201-8-4-3 تست نیاز به نمک برای رشد201-8-4-4 حساسیت به ترکیب ویبریواستاتیک 129/O201-9 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3513)

4-3 شرایط مرزی حاکم بر مسئله……………………………………………………………………………………………………58 فصل پنجم: بررسی نتایج حل عددی 5-1 بررسی استقلال نتایج عددی از مش بندی……………………………………………………………………………… 615-2 مقایسه نتایج عددی با تجربی و اعتبار دهی به نتایج عددی…………………………………………………. 615-3 تحلیل جریان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (3515)

4-2-شبیه ساز CloudSim424-3-بستر آزمایشی424-3-1-بارکاری434-4-نتایج ترکیب پویای ماشینهای مجازی به منظورکاهش مصرف انرژی با در نظر گرفتن توافقات سطح سرویس434-5-کارهای آینده50مراجع و منابع51 فهرست شکل هاشکل1-1 میزان مصرف انرژی مراکز داده جهان از سال 2000 تا ادامه مطلب…

By 92, ago